Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Gospodarstwo Pasieczne MAJA R.K. Bondaruk z siedzibą w Czarnym Wielkim 49, 78-550 Czaplinek, NIP 253 017 98 87, REGON 321489863

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.miodypojezierzadrawskiego.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.miodypojezierzadrawskiego.pl.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.miodypojezierzadrawskiego.pl oraz e-mailowo na adres: miodypojezierzadrawskiego.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18).
 • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z kosztem dostawy.
 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 • Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • Telefon – 886 155 926
 • E-mail – miodypojezierzadrawskiego@outlook.com
 • Adres korespondencyjny – Gospodarstwo Pasieczne MAJA R.K. Bondaruk Czarne Wielkie 49, 78-550 Czaplinek

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 • Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 • Opłaty za wysyłkę obliczane są automatycznie po umieszczeniu przedmiotów w koszyku.
 • Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 • Czas realizacji zamówień wynosi 1-4 dni roboczych.
 • W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien napisać razem z dostarczycielem protokół uszkodzenia przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować Sprzedawcę w jak najszybszym czasie.

V. Formy płatności

 • Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 • W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy  13 1240 3679 1111 0010 6651 2083
 • za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 • za pośrednictwem serwisu PayU.

VI. Reklamacja

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 • Klient realizujący uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową zgłasza Sprzedającemu ten fakt i odsyła zabezpieczony reklamowany towar na adres sklepu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu. Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY).
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem należy wysłać na adres Sklepu.
 • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 • Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

 • Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji – przyspiesza to pracę oraz gwarantuje szybszą odpowiedź.
 • Zdjęcia zamieszczone na aukcji są zdjęciami poglądowymi i mogą w niewielkim stopniu odbiegać do rzeczywistości.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.miodypojezierzadrawskiego.pl
 • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.